(@,@)v lilianWednesday, March 10, 2010

bangkok trip 12天的行程全在此

想要看在曼谷的行程,请御览以下blog:
blogger: 43v3r25

day 1
day 2
day 3
day 4
day 5
day 6
day 7
day 8
day 9
day 10
day 11
day 12

感动的说~
大家姐用心良苦写的曼谷旅游记,
我把它在此分享分享。。。
在此向她敬万二分的谢意~~ muackz~~~

2 comments: